اخذ نوبت

متقاضی محترم!

ممنون از اینکه از سیستم نوبت گیری آنلاین ما استفاده نمودید، مشخصات اولیه نوبت تان در ایمیل تان ارسال شد. لطفا منتظر بمانید تا بعد از بررسی اسناد شما، نوبتی که گرفته اید، توسط همکاران بخش قونسلی ما تایید گردد، بعد از تائیدی اسناد تان، شما یک ایمیلی دریافت خواهید کرد که در آن نوبت رزروی شما مورد تائید قرار میگیرد. و تا زمانیکه وقت ریزروی شما تایید نگردیده باشد، نوبت ریزروی معتبر نیست.

در صورت عدم تائید تذکره تان از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، نوبت تان، نیز لغو خواهد شد. لطفا به شعبه قونسلی مراجعه نکنید.

Dear Applicant

Thank for choosing our online appointment system, your appointment details has been sent to your email you have provided in this form. Please have your appointment details ready when you visit the Consulate Section on your appointment date.

For Passport applicants! If your Tazkera is not verified by NSIA (اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان), your appointment will be cancelled, please do not come to the consulate section.

Back to top button