تصادیق اسناد تحصیلی و تجارت

برای تصدیق اسناد تحصیلی و تجارتی، لطفا به رهنمود زیر توجه نمائید

چگونه درخواست دهید

درخواست حضوری تصدیق اسناد

الف: اسناد تان را بعد از طی مراحل تصدیق (لیگلایز) در مراجع مربوطه دولت سویدن (بطور نمونه، وزارت خارجه سویدن، جهت اخذ تصدیق سفارت، به آدرس شعبه قونسلی سفارت بیاورید.

فیس:

فیس تصادیق اسناد تحصیلی ک حقوقی صادره از،سویدن : ۵۰ یورو معادل ۵۶۰ کرون میباشد.

فیس سند تجارتی صادره از سویدن مبلغ ۱۱۰ یورو معادل ۱۲۵۰ کرون سویدنی میباشد.

فیس را بشماره حساب بانکی سفارت پرداخت و با رسید پرداخت به دفتر قونسلی مراجعه نمایید

حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم سویدن قرار ذیل است:

 (Bankgiro: 533-5013)  (نام و نام فامیلی شخص متقاضی را حتمن در قسمت Meddelande درج گردد.)

شماره حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم فنلند:

IBAN: SE485000 0000 0527 7826 8308 | Swift/BIC:ESSESESS 

تماس با ما:

WhatsApp: 0046707750156

ایمیل:  consulat.sweden@mfa.af


نکات تفصیلی:

تمام اسناد  صادر شده ازکشور شاهی سویدن برای اجراات در افغانستان که نیاز به تصدیق شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دارند، نخست این اسناد باید در شعبه تصادیق وزارت امور خارجه سویدن  تصدیق و تائید گردند. اسنادی که از افغانستان صادر شده باشد، باید قبل از مراجعه به شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در استاکهولم در وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تصدیق و تائید گردند

. روند طی مراحل تصدیق حضوری، در عین روز صورت میگیرد

هر سند بصورت جداگانه و علیحده تصدیق میگردد. درخواستی ها بصورت حضوری ارایه میگردد

Back to top button