تصادیق اسناد تحصیلی و تجارت

برای تصدیق اسناد تحصیلی و تجارتی، لطفا به رهنمود زیر توجه نمائید

چگونه درخواست دهید

درخواست حضوری تصدیق اسناد

الف: اسناد تان را بعد از طی مراحل تصدیق (لیگلایز) در مراجع مربوطه دولت سویدن (بطور نمونه، وزارت خارجه سویدن، جهت اخذ تصدیق سفارت، به آدرس شعبه قونسلی سفارت بیاورید.

ب: در موعد نوبت به شعبه قونسلی حضور یابید

ج: فیس / تادیه را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی پرداخت نمائید

فیس:

فیس تصادیق اسناد تحصیلی و حقوقی: ۵۰ یورو معادل ۵۶۰ کرون   

فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی  پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود

تماس با ما:

WhatsApp: 0046707750156

ایمیل:  consulat.sweden@mfa.af


نکات تفصیلی:

تمام اسناد  صادر شده ازکشور شاهی سویدن برای اجراات در افغانستان که نیاز به تصدیق شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دارند، نخست این اسناد باید در شعبه تصادیق وزارت امور خارجه سویدن  تصدیق و تائید گردند. اسنادی که از افغانستان صادر شده باشد، باید قبل از مراجعه به شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در استاکهولم در وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تصدیق و تائید گردند

. روند طی مراحل تصدیق حضوری، در عین روز صورت میگیرد

هر سند بصورت جداگانه و علیحده تصدیق میگردد. درخواستی ها بصورت حضوری ارایه میگردد

Back to top button