تمدید پاسپورت

تقاضا برای تمدید پاسپورت الکترونیکی

از آنجائیکه نسبت مشکلات موجود در کشور، پاسپورت جدید چاپ و توزیع نمیشود، لذا آنعده هموطنان عزیز مقیم سویدن و فنلند که پاسپورت ماشین خوان داشته و میعاد آن گذشته باشد، بخش قونسلی سفارت ج. ا افغانستان در سویدن پاسپورتهای مذکور را تمدید می‌نماید.

پاسپورت از تاریخ انقضای آن برای ۵ سال و بعد از پرداخت فیس تمدید که مبلغ ۱۳۵۰ کرون سویدنی معادل ۱۲۵ یورو میشود، صورت می‌گیرد.

متقاضیان تمدید پاسپورت  باید ۲ روز ( ۲ روز رسمی )بعد از پرداخت فیس تمدید، همراه با پاسپورت، کاپی پرداخت بانکی و آیدی کارت کشوریکه در آن مقیم اند، برای تمدید مراجعه نمایند و گرفتن نوبت (انلاین) ضرور نمی باشد.

پرداخت بصورت بانکی اجرا میشود و تا وقتیکه پول به حساب سفارت نرسد، تمدید صورت نمی گیرد.

پرداخت برای هموطنان خارج از سویدن فقط به یورو میباشد.

نوت: کسانیکه میعاد پاسپورت شان یک سال یا زیادتر از تاریخ مراجعه برای تمدید گذشته باشد مبلع ۲۷۰ کرون یا ۲۷ یورو در هزای هر سال قابل جریمه میباشد و باید بطور جداگانه قبل از مراجعه به حساب بانکی سفارت پرداخت شود.

حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم سویدن قرار ذیل است:
(Bankgiro: 533-5013)   (نام و نام فامیلی صاحب پاسپورت را حتمن در قسمت Meddelande درج گردد.)

شماره حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم فنلند:
IBAN: SE48 5000 0000 0527 7826 8308 | Swift/BIC:ESSESESS 
نام و نام فامیلی شما در آویز بانکی ضرور یست.)

تماس با ما:WhatsApp: +46 707 750 156

ایمیل: consulate@afghanembassy.se

Back to top button