د تحصيلي او تجارتي اسنادو تائيدي

د تحصيلي او تجارتي اسناد د تائيدي لپاره، هيله ده چې په لاندې لارښوونو عمل وکړئ.

څنګه کولی شئ چې درخواست ورته وکړئ؟

د اسنادو د تصديق لپاره په حضوري بڼه په لاندې لارښوونو عمل وکړئ.

اولف: تاسې خپل اسناد د تصديق کولو د مرحلې (ليګلايز) څخه وروسته، يانې هرې ادارې پورې چې تړاو لري، د مثال په ډول د سويډن د بهرنيو چارو وزارت يا داسې نور څخه وروسته يې د سوېډن مېشت افغان سفارت د قونسلي څانګې ته راوړئ.

فيس:

د تحصيلي اسناد چې په سوېډن کې اخيستل شوي وي، د تائيدي فيس يې ۵۰ يورو دی، چې برابر د ۵۶۰ سويډني کرونه کېږي.

د تجارتي سند چې له سوېډن صادر شوی وي، د فيس بيه يې ۱۱۰ يورو دی چې برابر د ۱۲۵۰ سويډني کرونو کېږي.‌

فيس بايد د سفارت بانکي حساب ته داخل شي، د فيس د ورکړې رسيد بايد د ځان سره د سوېډن مېشت افغان سفارت د قونسلي څانګې ته راوړئ.

هغه هېوادوال چې په سوېډن کې اوسېږي، د سفارت د لاندې بانکي حساب شمېرې د لارې فيس ورکولی شي.

Bankgiro: 533-5013

Meddelande (په دې برخه کې  خپل نوم او تخلص بايد وليکئ، البته د هغه کس چې درخواست کوي)

هغه هېوادوال چې په فنلنډ کې اوسي، خپل د فيس د سفارت د لاندې بانکي حساب شمېرې د لارې ورکولی شي.

IBAN: SE485000 0000 0527 7826 8308 | Swift/BIC:ESSESESS 

زمونږ د اړيکو شمېرې:

WhatsApp: +46 70 775 0156

ایمیل : consulate@afghanembassy.se

يادښت: ټول هغه اسناد چې سويډن پورې تړاو لري، لومړی يې د سويډن د بهرنيو چارو د وزارت لخوا تائيد کړئ، بيا يې سوېډن مېشت افغان سفارت د قونسلي څانګې ته راوړئ. ټول هغه اسناد چې په افغانستان کې صادر شوي وي، لومړی بايد د افغانستان د بهرنيو چارو په وزارت کې تائيد کړئ، بيا يې سوېډن مېشت افغان سفارت د قونسلي څانګې ته د تائيدي په پار راوړئ.

د تائيدي پروسه په يوه ورځ کې د سوېډن مېشت افغان سفارت د قونسلي په څانګه کې تکمیل کېږي.

هر سند جلا جلا تائيد کېږي. درخواست د تايئدي په پار هم په حضوري بڼه کېږي.

Back to top button