سند زوجیت – صدور نکاح خط

به اطلاع می رساند که درحالات ذیل نکاح خط از طرف بخش قونسلی سفارت ج.ا افغانستان صادر میگردد.خواهشمند است شرایط هر مورد را با دقت مطالعه و طبق آن برای دریافت سند ازدواج به به بخش قونسلی سفارت مراجعه نمایند.

حالت اول :- زوجینی که قبلا ازدواج شرعی انجام داده و ازدواج شان تا لحظه صدور سند ادامه داشته و هردو طرف فعلا در سویدن یا فنلند حضور داشته باشند، با تکمیل شرایط ذیل به سفارت مراجعه نمایند:

 1. حضور زوجین در سفارت
 2. ارائه اصل و کاپی تذکره یا پاسپورت زوجین
 3. ارائه اصل و کاپی کارت شناسایی از کشور محل اقامت
 4. یک قطعه عکس از زوجین
 5. دو نفر شاهد با عکس و اسناد هویتی
 6. سند عرفی یا شرعی ازدواج

حالت دوم:- زوجینی که نکاح شرعی و ازدواج شان انجام شده ولی یکی از آنها خارج از سویدن یا فنلند می باشند، شرایط ذیل را در نظر داشته باشند:

 1. ارائه وکالتنامه رسمی برای یک نفر در مورد سند ازدواج از طرف همسری که حضور ندارد
 2. حضور دو نفر شاهد با اسناد هویتی
 3. ارائه سندشرعی یا عرفی که دلالت بر ازداوج طرفین داشته باشد
 4. ارئه اصل و کاپی تذکره یا پاسپور زوجین
 5. اصل و کاپی کارت شناسایی یا سند اقامتی از کشور محل اقامت
 6. یک یک قطعه عکس از هرکدام از زوجین و شهود

حالت سوم:- زوجینی که هردو طرف در سویدن یا فنلند هستند و تازه می خواهند ازدواج کنند، باید شرایط ذیل را مورد توجه و اجرا قرار دهند:

 1. حضور زوجین در سفارت
 2. ارایه اصل و کاپی تذکره و یا پاسپورت زوجین
 3. اصل و کاپی کارت شناسایی کشور محل اقامت زوجین
 4. یک یک قطعه عکس از زوجین و شهود
 5. ارائه سند معتبر گواهی تجرد از زوجین
 6. اثبات عدم موجودیت موانع قانونی و شرعی ازدواج

فیس سند زوجیت ( نکاح خط) یا صدور نکاح خط مبلغ ۱۳۵۰ كرون میباشد.

متقاضیان محترم سند ازدواج یا نکاح خط در هر صورت، با در نظر داشت حالات و شرایط فوق‌الذکر روی لینک زیر کلیک نموده و فورم مربوطه را قبل از مراجعه به دفتر قونسلی خانه پوری نموده و در آخر کود یا شماره ای را که پس از تکمیل فورم بصورت اتوماتیک بدست می آید، با خود به سفارت بیاورند.
با احترام

https://forms.econsulate.services/marriage-certificate

Back to top button