ویزه اطفال

تمام اطفالی که از والدین افغان و در بیرون از افغانستان تولد شده باشند و خواسته باشند به این کشورسفر نمایند، میبایست ویزه اطفال و یا اجازه نامه ورود به کشور را اخذ نمایند. اگر طفلی از والدین افغان در افغانستان تولد شده باشند و محل تولد طفل روی پاسپوت مشخصا درج شده باشد، اخذ ویزه اطفال حتمی نیست.

برای اخذ ویزه اطفال  موارد ذیل حتمی است:

  • در دست داشتن پاسپورت که حد اقل ۶ماه اعتبار داشته باشد.
  • خانه پری و تکمیل فورمه مخصوص ویزه اطفال
  • حضور یکی از والدین (پدر یا مادر) حین اخذ ویزه حتمی است.
  • سند تولدی طفل با درج مشخصات والدین.
  • کپی پاسپورت والدین (لطفا اصل پاسپورت والدین را ارائه نمائید)
  • ویزه اطفال برای مدت پنج سال و بصورت کثیرالمسافرت صادر میگردد.
  • اطفال زیر سن ۱۶ سال مجبور نیستند تا جهت اخذ ویزه به سفارت مراجعه نمایند اما افراد بالاتر از این سن باید برای اخذ ویزه به این نمایندگی حاضر شوند.
Back to top button